English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size

จัดซื้อ/จัดจ้าง

                                 

 

open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน จำนวน ๙ รายการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 แบบ ปปช. ราคากลาง

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือนแพะ จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือนแพะ จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

แบบ ปปช. ราคากลาง

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือนแพะ จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือนแพะ จำนวน ๓ รายการ

แบบปปช ราคากลาง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้า จำนวน ๒๐๐ ไร่ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคา

แบบปปชราคากลาง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารประวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ

ปปช. ราคากลาง

ประกาศจังหวัดสะรบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ จำนวน ๑๐๐ บ่อ  ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 2561

เอกสารประกวดราคา

แบบปปช.ราคากลาง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ไร่ โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 New 

เอกสารประกวดราคา

แบบปปช. ราคากลาง

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 200 ไร่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 New 

icon arrows-down
 
open-file

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 New 

icon arrows-down
 
open-file

ปปช.ระบบน้ำ ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 New 

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ  โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ

ปปช . ราคากลาง

ประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคา   กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พีื้นเมืองในพื้นที่แปลงใหญ่  โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ( e- bidding ) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ

ปปช ราคากลาง

       

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์แบบผสมสำเร็จรูป ลงวันที่๑๖ มีนาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์แบบผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

ร่างประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตอาหารัตว์แบบผสมสำเร็จรูปจำนวน ๑ หลัง

ร่างประกวดราคาจ้างอาคารจ้างก่อสร้างอาคารผลิตอาหารสัตว์แบบผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง 

บบปปช.ราคากลาง

 

ประุกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

แบบ ปปช. เครื่องผสมอาหารสำเร็จรูป

ระกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุอาหารแบบผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

แบบปปช. เครื่องบรรจุอาหารแบบผสมสำเร็จรูป

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก ณ หมูที่ ๒ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรืองประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศจังหวัดสระบุรี  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก  จำนวน ๑ หลัง ณ หมูที่ ๒ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศจังหวัดสระบุรีจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน ๑ หลัง ณ หมู่ ๒ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวเกเหล้ก จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ New

เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนกักสัตว์เพื่อการส่งออก ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2561New

แผนการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงคอกแพะ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธฺ์ 2561New

แผนการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเรือน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561New

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบให้นำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒๐๐ ไร่ื ลงวันที่ 5 กพ.61New

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบให้นำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑๒๐ ไร่ืลงวันที่ 5 ก.พ.61New

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างเหมาติดตั้งบ่อแก๊ส ชีวภาพ จำนวน ๑๐๐ บ่อ ลงวันที่ 5 ก.พ.61New

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑื จำนวน ๕ รายการลงวันที่        5 ก.พ.61New

แผนการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ลงวันที่         5 ก.พ.61New

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาก่อสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีNew ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

      แบบปปช. ราคากลาง

       ร่างเอกสารประกวดราคา

 

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศประกวดราคากอสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน  ๑ หลัง   ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 New

 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออกจำนวน ๑ หลัง  ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 New

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคากอสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน  ๑ หลัง   ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 New 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออก จำนวน ๑ หลัง

แปลน

แบบปปช ราคากลาง

กลาง

Newicon arrows-down

 

open-file

ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (พ่อพันธ์กระบือ) จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 2561 New 

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2561New

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2561New

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมพัฒนาแปลงใหญ่แพะจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  New 

icon arrows-down
 
open-file

 แบบปปช. ราคากลาง New

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แพะเพศผู้ เพศเมีย   New 

icon arrows-down
 
open-file

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 New 

icon arrows-down
 
open-file

สถานที่ส่งมอบ รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ จังหวัดสระบุรี โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมการพัฒนาแปลงใหญ่แพะจังหวัดสระบุรี  New 

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผสมอาหารสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑  

ปปช. ราคากลาง

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องผสมอาหาร จำนวน ๑ รายการ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

icon arrows-down
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างก่อสร้างโรงเรียนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออกจำนวน 1 หลัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กิจกรรมพัฒนาแปลงใหญ่แพะจังหวัดสระบุรี โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2560  

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างก่อสร้างโรงเรียนสำหรับกักสัตว์เพื่อการส่งออกจำนวน 1 หลัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลำสมพง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กิจกรรมพัฒนาแปลงใหญ่แพะ จังหวัดสระบุรี โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2560  

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบอัตโนม้ติ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560  

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2560  

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (พ่อพันธ์กระบือ) โครงการพัฒนาแปลงใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560  

 แบบปปช.ราคากลาง 

icon arrows-down
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E -bidding จำนวน ๑ คัน  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 2560  

แบบปปช.ราคากลาง 

icon arrows-down
open-file

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

icon arrows-down
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๖รายการ ลงวันที่ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

icon arrows-down
 
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน ( 6 ก.ย.60) 

icon arrows-down
 
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน (22 ส.ค. 60) 

icon arrows-down
 
open-file ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  จำนวน ๒๐๐ ไร่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มี.ค.60)    icon arrows-down
open-file

           

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  จำนวน ๒๐๐ ไร่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค.60) 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน  200  ไร่  (27 ม.ค.60) 

รูปแบบรายละเอียด  แบบแจ้งปริมาณและราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒๐๐ ไร่  (27 ม.ค.60) 

icon arrows-down
 

 
 
 
 
 
 
open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบอัตโนม้ติ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 New 

icon arrows-down
 

 

 

open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ จังหวัดสระบุรี โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมการพัฒนาแปลงใหญ่แพะจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 New 

icon arrows-down
 

 

open-file

ประกาศจังหวัดสระบุรี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แพะเพศเมีย ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  New 

icon arrows-down
 

 

 

open-file

ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (พ่อพันธ์กระบือ) จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 2561 New 

icon arrows-down
 

 

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

4014956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10354
13493
63714
3916244
113607
451159
4014956

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2019-01-18 17:38:16

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |