English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ข่าว/กิจกรรม(ทั้งหมด)

ข่าว/กิจกรรม(ทั้งหมด) (71)

วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2559  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ไก่พื้นเมือง,อาหาร, วัสดุปรับปรุงโรงเรือน แก่เกษตรกร จำนวน 88 ราย จาก 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแก่งคอย, อำเภอเมือง, อำเภอวิหารแดง อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง โดยได้รับไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1,760 ตัว จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัด ประธาน SC สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทุกหน่วย นายอำเภอ นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  หน่วยทหารร่วมพิธี  ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัด รวม 13 ศูนย์ เกษตรกร 650 ราย ได้ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล รวมทั้งนโยบาย ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในบริเวณศูนย์ มีหน่วยงานตั้งฐานเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่อำเภอด้วย

วันที่ 8 มกราคม 2559  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ร่วมอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์

 

วันที่ 6 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ลงพื้นที่ทดสอบการใช้เครื่องทำวัคซีนแบบไร้เข็ม (Needle Syring)  ในโคนมพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 50 ราย เข้าร่วมรับฟังหลักการ วิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ทดลองใช้เครื่องทำวัคซีน(Needle syring) ให้กับเกษตรกรจำนวน 1 ราย โคนมประมาณ 300 ตัว โดยได้เจาะเลือดเพื่อสำรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการทำวัคซีน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้วางแผนการดำเนินงานต่อไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย และนายกรกฎ สุคนธ์ สัตวแพทย์ชำนาญงานเข้าร่่วมประชุมกับชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการับรู้ภาคเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ ราย  โดยได้แจ้งนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ อบต. เตาปูน  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประชุมข้าราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มทั้ง 4 ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุม

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  นำข้าราชการและ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad) โดยทุกวันพุธ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ใส่เสื้อปั่นเพื่อพ่อ ( bike for dad)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เปิดการอบรมเกษตรกร จำนวน 120 ราย วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558  โครงการพัฒนาระบบธุรกิจปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 120 ราย หลักสูตรการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดมลภาวะ โครงการพัฒนาระบบธุรกิจปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายไพรัชประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยนายสุเทพ ย้อยดี  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 200 ราย โครงการพัฒนาระบบธุรกิจปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การเลี้ยงปศุส้ัตว์ปลอดมลภาวะ งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  โดยมีนายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร 

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3579938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
512
15761
33615
3462538
129748
297074
3579938

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2018-12-11 00:34:11

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |