English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็กชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานผสมเทียม การพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ด้านฐานข้อมูล มาตรฐานฟาร์ม เครือข่ายการตลาด การติดตามสัตว์ของธนาคารโค กระบือ และการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยในโคนม การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย DHHU ในพื้นที่

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2558 06:55

ซ้อมปั่นจักรยาน โครงการ BiKe for MoM

;

วันที่ 2 สิงหาคม 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการซ้อมปั่นจักรยาน โครงการ  Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ส่วนราชการ ภาคประชาชน จากศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถึงวัดพระพุทธฉาย ระยะทางไปกลับ 30 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  พร้อมด้วยนายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการให้บริการให้ประชาชน โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่วัดโคกระท้อน หมู่ที่ 1 ตำบล ข้างไทยงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วย

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอำเภอแก่งคอย  นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอยและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 ตำบล 117 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร

 

วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2558 06:36

ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ร่วมกับ อบต. หนองโดน โดยมีการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีน แจกผลิตภัณฑ์แปรรูป (ไก่ทอด)  ซึ่งได้รับการสนุนสนุนจากบริษัทซิลเวอร์ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งได้ทำการออกหน่วยที่วัดศรีนวลตอยา หมูที่ 2 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 

วันที่่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี( นายชรัส บุญณสะ) ตามโครงการบำบุดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ส่งเจ้าหน้าที่  ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ ๖  ตำบล ลำพญากลาง  อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้แจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรผู้มาใช้บริการ

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  ได้จัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒ / ๒๕๕๘  เรื่องการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  โดยเชิญ นายทวีสิทธิ์ บุญญาภิบาล   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ ปศุสัตว์อำเภอและพนักราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดย นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ มอบหมายให้ นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ และนายดำริ แก้วสุริยา ปศุสัตว์อำเภอหนองแค มอบปัจจัย        การผลิต โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558  ที่อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  โดยมอบไก่พื้นเมือง อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง และวัสดุุสำหรับปรับปรุงโรงเรือน            และเวชภัณฑฺ์                                                                                                                                              

 

;

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วย ไก่พื้นเมือง 9,270 ตัว อาหารวัสดุปรับปรุงโรงเรือนและเวชภัณฑ์ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2557/2558  ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จำนวน 324 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านหมอ โดยมีนายไพรัช ประทุมสุวรรณปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและนายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปศุสัตว์อำเภอร่วมพิธีเปิด

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นาย สุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการผลิตปศุสัตว์ และนายวีรศักดิ์ อินทร์สวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอเสาไห้ นำปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์มามอบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มอบไก่พื้นเมือง จำนวน 3,600 ตัว อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง วัสดุปรับปรุงโรงเรือน และเวชภัณฑ์ โดยนายบัญชา เชาวรินทร์  นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานในพิธี

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3579521
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
15761
33198
3462538
129331
297074
3579521

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2018-12-11 00:13:40

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |