English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์, 27 ตุลาคม 2557 12:04

การประกาศนโยบาย

 

1. วัตถุประสงค์


เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

 

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์


2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา"

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์ เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

2.7 ในกรณีที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ


3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

3.5 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

3.6 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ


4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

5. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


5.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

5.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

 

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ


การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

วันจันทร์, 27 ตุลาคม 2557 11:46

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   Downloads-icon
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  Downloads-icon
แบบใบลาพักผ่อน  Downloads-icon
แบบใบลาอุปสมบท  Downloads-icon
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  Downloads-icon
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล  Downloads-icon
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  Downloads-icon
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  Downloads-icon
แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่าง ประเทศ  Downloads-icon
แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใน องค์การระหว่างประเทศ  Downloads-icon
แบบใบลาติดตามคู่สมรส  Downloads-icon
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  Downloads-icon
แบบใบขอยกเลิกวันลา  Downloads-icon
แบบฟอร์มสวัสดิการรักษาพยาบาล 
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล บุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)  Downloads-icon
แบบแจ้งการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการ ใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล(แบบ7128)  Downloads-icon
 
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา พยาบาล(แบบ7129)
 Downloads-icon
 
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ7130)
 Downloads-icon
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)  Downloads-icon
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7132) Downloads-icon
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7133)  Downloads-icon
กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือ ไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก (แบบ7134)  Downloads-icon

 

1

ประวัติ

     นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วิจิตร   
     53 หมู่ที่ 1 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี 

ผลงานดีเด่น

1.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรีดนม
      -     จัดทำระบบรีดนมผ่านท่อส่งนมเข้าถังรวมนมบนรถบรรทุกโดยตรงทำให้ลดระยะเวลาและลดการปนเปื้อนในกระบวนการรีดนม
      -     มีระบบทำความสะอาดท่อส่งนมด้วยน้ำร้อน 

2.   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในโรงรีดนมและคอกพักโคนม
      -   แบ่งกลุ่มโครีดนมตามปริมาณผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสะดวกต่อการให้อาหารและตั้งเวลาเครื่องรีดนม
      -   สร้างคอกพักให้โคนมอยู่สบายได้มาตรฐาน  เป็นหลังคาสูงโปร่ง 2 ชั้นระบายอากาศดี

3.  เป็นผู้นำและเสียสละเพื่อส่วนรวม
     -    เป็นผู้นำในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลลำพญากลางและลำสมพุง ให้เกษตรกรจำนวน 900 คน
     -    เป็นประธานสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลางจำกัด  สามารถพัฒนาองค์กรจนประสบความสำเร็จ        โดยเป็นสหกรณ์โคนมดีเด่นระดับประเทศในปี 2552  
     -    เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
     -    เป็นกำนันดีเด่นของจังหวัดสระบุรีประจำปี 2551
     -    จัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมของคลื่นวิทยุชุมชน

ภาพกิจกรรม

2 3

5 6

7  8

 

ยังไม่มีการประกาศรับสมัครพนักงาน !!

วันพฤหัสบดี, 23 ตุลาคม 2557 03:18

แผนผังเว็บไซต์

เมนูบน 
icon-add   หน้าแรก
icon-add   ข้อมูลองค์กร
  icon-next  โครงสร้างองค์กร
  icon-next  วิสัยทัศน์
  icon-next  พันธกิจ
  icon-next  ประเด็นยุทธศาสตร์
  icon-next  บทบาทภารกิจ
  icon-next  บุคลากร
  icon-next  แผนที่องค์กร
  icon-next  เบอร์โทรและอีเมลล์
icon-add   งาน/โครงการสำคัญ
icon-add   แผนพัฒนาบุคลากร
icon-add   จัดซื้อ/จัดจ้าง
icon-add   รับสมัครงาน
icon-add   ข้อมูลสถิติ
icon-add   ระเบียบ/กฏหมายปศุสัตว์
เมนนูหลัก 
icon-add   หน้าแรก
icon-add   ข้อมูลสำคัญ  
icon-add   ข่าวประชาสัมพันธ์
icon-add   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
icon-add   เว็บไซต์กรมปศุสัตว์
icon-add   พระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์
icon-add   สถานการณ์ด้านปศุสัตว์
icon-add   เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
icon-add   เว็บไซต์จังหวัดสระบุรี
icon-add   ท่องเที่ยวสระบุรี
icon-add   แผนผังเว็บไซต์
เมนูล่าง 
icon-add   หน้าแรก
icon-add   ติดต่อผู้ดูแลระบบ
icon-add   แผนผังเว็บไซต์
icon-add   การประกาศนโยบาย
icon-add   การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 

วันเสาร์, 25 ตุลาคม 2557 06:26

จัดซื้อ / จัดจ้าง

open-file สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ  (19 ธ.ค.2557) New icon arrows-down
 
open-file สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 3  รายการ  (27 ต.ค.2557)   icon arrows-down
open-file สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ถังหมักหญ้า) (21 ก.ค.57) icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (4 ก.ค.57) icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (3 ก.ค.57) icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยยูเรีย) (1 ก.ค.57) icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์หญ้า) (30 มิ.ย.57) icon arrows-down
าคากลาง   icon arrows-down
open-file

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิก (9 มิ.ย.57)

icon arrows-down
open-file

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบการให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิก (14 พ.ค.57)

icon arrows-down
ร่างขอบเขตงาน (TOR) icon arrows-down
เงื่อนไขการติดตั้งระบบน้ำแปลงปลูกหญ้าและสถานที่ติดตั้ง
 
icon arrows-down
แบบแปลน 2 ไร่
 
icon arrows-down
แบบแปลน 4 ไร่ icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาไถพรวนดินปลูกหญ้า (6 พ.ค.57) icon arrows-down
ราคากลาง   icon arrows-down
open-file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ จำนวน 160 บ่อ  (1 พ.ค.57) icon arrows-down
 ราคากลาง   icon arrows-down
open-file ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร
(4 ก.พ.57)
icon arrows-down
open-file ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (3 ก.พ.57) icon arrows-down
open-file ราคากลางวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 ม.ค. 57) icon arrows-down
open-file ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 ม.ค. 57) icon arrows-down

 

 
วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 13:45

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

nut
ชื่อ : นายณัฐ  สวาสดิ์รัตน์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสััตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

niyom
ชื่อ : นายนิยม  ดาวศรี
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

no images
ชื่อ : นายทะเนตร  แสนพงษ์ 
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

malee
ชื่อ : นางสาวมาลี  ฟักเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
supranee
ชื่อ : นางสาวสุประวีณ์  ทองโสภณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
no images
ชื่อ :               ว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
sukchai
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย  อยู่ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 13:44

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

 

chalerm
ชื่อ : นายเฉลิมพร  เหมราสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลขำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

thanawong
ชื่อ : นายธนวงค์  วงค์เนียม 
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

 

 
ชื่อ : นายปรีชา วะสูงเนิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2557 13:43

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

 

sutap
ชื่อ : นายสุเทพ  ย้อยดี 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

korrakot
ชื่อ : นายกรกกฏ  สุคนธ์
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
teanjai
ชื่อ : นางเตือนใจ  ธูปแช่ม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

aujchara
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา  บุญปถัมภ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3580453
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1027
15761
34130
3462538
130263
297074
3580453

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2018-12-11 01:22:55

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |