English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

    

   

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  จัดโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรหารเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ2559มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมจำนวน 60คน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากร จากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์  และสำนักงานปศุสัตว์เขต 1

    

   

วันที่ 12สิงหาคม 2559 เวลา10.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ จำนวน 99 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ณ วัดศาลาแดง อ.เมือง จังหวัดสระบุรี  โดยมีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธาน sc เป็นเจ้าภาพบูรณาการดำเนินโครงการ ภายในงานมีเกษตรกร ผู้บริจาค หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

วันที่ 5 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธานSC เป็นประธานในพิธีเปิดมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกร จำนวน 261 ราย โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตเกษตรปลอดภัย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรมการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม งบพัฒนาจังหวัดสระบุรี ณ อบต.ลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (โคนม) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรมีความพึงพอใจในปัจจัยการผลิตที่ได้รับพร้อมไปปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในฟาร์มต่อไป

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว จำนวน 669 ตัว ทำหมันสุนัข 35 ตัว ทำหมันแมว 68 ตัว

 

วันที่ 29 มีนาคม เวลา 09.30 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธาน single command  เป็นประธานในที่ประชุมเกษตรกรพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง)  เพื่อชี้แจงแนวทางตั้งสหกรณ์และการทำบัญชีครัวเรือน ณที่ทำการกลุ่มเกษตรกรไก่พื้นเมือง บ้านเขาขี้เหล็ก หมูที่ 7  บ้านไร่ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย โดยมีสหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด  ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1  ร่วมประชุมชี้แจง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาระบบธุรกิจปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  เกษตรกรจำนวน 200 ราย ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธาน singlecommand  พร้อมด้วยนางสาวจิรนันท์ พงศ์สำราญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด โครงการ จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง โดยนายศรจิต ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับธนาคารปุ๋ยฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ในบรืเวณศูนย๋์เรียนรู้ (ศพก.) และแปลงใหญ่การเกษตรด้านการผลิตข้าวโพด ของอำเภอวังม่วง ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาตรการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ได้ดีอีกแห่งหนึ่ง

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประธาน single command  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐ ปันน้ำใจ ให้น้ำใช้ ปลูกหญ้าฝ่าวิกฤตแล้ง" ณ แปลงสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 7  ตำบลเขาวง อำเภอพระพทธบาท นายวิเชียร พุฒิวิืญญู ผู้ว่่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  โดยโครงการนี้ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ใช้รดแปลงหญ้าเนเปียร์ของเกษตรกร ซึ่งมี ภาคเอกชนมารับซื้อในราคาประกัน ส่งขายต่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของจังหวัดต่อไป

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรมว. กษ. และรองปลัดกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ) ผู้ตรวจราชการ อธิบดี รองอธิบดี รวม 22 ท่าน ออกมาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (single command)  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค เพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค นำไปปรับปรุงการขับเคลื่อนให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2559  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ไก่พื้นเมือง,อาหาร, วัสดุปรับปรุงโรงเรือน แก่เกษตรกร จำนวน 88 ราย จาก 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแก่งคอย, อำเภอเมือง, อำเภอวิหารแดง อำเภอเสาไห้ และอำเภอหนองแซง โดยได้รับไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 1,760 ตัว จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3580196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
770
15761
33873
3462538
130006
297074
3580196

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2018-12-11 00:51:00

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |