English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size

บทบาทภารกิจ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 
ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้สนปศุสัตว์ภายในจังหวัด
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางวิชาการด้านการปศุสัตว
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฯ
1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทํา,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป
 7 จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ/การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) เพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า
8. ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอํานาจ
2. ดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า
ปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ กํากับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดําริ และโครงการพิเศษ
4. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

4014961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10359
13493
63719
3916244
113612
451159
4014961

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-01-18 17:38:33

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |