ร่างขอบเขตงานTOR จ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ (07 เม.ย.2558)  >> อ่านรายละเอียด

ร่างขอบเขตงานTOR จัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน  5รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน1 รายการ (12 ก.พ.2558)  >> อ่านรายละเอียด

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบการให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิก (14 พ.ค.57) >> อ่านรายละเอียด