วันที่ 14 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ พล.อ.ต ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานนำไปมอบ ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

 

14 08 2562

 

14 08 2562 1

 

 

14 08 2562 2