ประกาศจังหวัดสะรบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ จำนวน ๑๐๐ บ่อ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 2561 >> อ่านรายละเอียด

 

  • เอกสารประกวดราคา
  • แบบปปช.ราคากลาง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 120 ไร่ โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 >> อ่านรายละเอียด

 

  • เอกสารประกวดราคา
  • แบบปปช. ราคากลาง 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >> อ่านรายละเอียด  

 

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การประกวดจ้างเหมาติดตั้งระบบให้น้ำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน 200 ไร่ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 >> อ่านรายละเอียด