banner12บุคคลากรในกลุ่มงาน

 nut
tanat.jpg - 27.50 KB

48418567 2236838006584906 1224038165799501824 n

นายณัฐ สวาสดิ์รัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายทะเนตร แสนพงษ์
นายสัตวแพทย์ชำนาาญการ
Tel: 085 614 5556

 

นางจุไรรัตน์ สิงหนาท
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

 malee
supranee

wiravat

sukchai

นางสาวมาลี ฟักเขียว
นักวิชาการสัตวบาล

นางสาวสุประวีณ์ ทองโสภณ
นักวิชาการสัตวบาล 

นายวิรวัฒน์ แก้วดี
นักวิชาการสัตวบาล

นายศักดิ์ชัย อยู่ศักดิ์ดา
นักวิชาการสัตวบาล 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ ฆ่าสัตว์และจําหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า ปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

p11  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน