กลุ่มยุทธศาสตร์ขอส่งจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์สระบุรี เพื่อให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-preview-421491791816
1. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791867
2. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม –มีนาคม 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791868
3. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791869
4. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421691791053
5. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-422991791898
6. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-431891791082
7. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-431191791082