ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดววันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565