ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565