บุคคลากรในกลุ่มงาน

 560282

chavewan
no images

นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Tel: 085 636 7771

นางฉวีวรรณ นาคกล่อม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นายอภิชาติ เลี้ยงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

p11  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน

งานการเงิน

 

งานธุรการ