ระกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564