nut
ชื่อ : นายณัฐ  สวาสดิ์รัตน์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสััตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

tanat.jpg - 27.50 KB
ชื่อ : นายทะเนตร แสนพงษ์
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 

 

48418567 2236838006584906 1224038165799501824 n
ชื่อ : นางจุไรรัตน์ สิงหนาท
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

malee
ชื่อ : นางสาวมาลี  ฟักเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
supranee
ชื่อ : นางสาวสุประวีณ์  ทองโสภณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
wiravat
ชื่อ :นายวิรวัฒน์ แก้วดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
sukchai
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย  อยู่ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :