nakorn
ชื่อ : นายณกรณ์ ทินราช 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089 4254474

 

560087
ชื่อ : นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย 
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
preview
ชื่อ : นางเตือนใจ  ธูปแช่ม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

aujchara
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา  บุญปถัมภ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :