แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2558

วันที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
18 ก.พ.2558 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี การเป็นวิทยากรมืออาชีพ