แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558

  เวลา สถานที่ หัวข้อ
17 มิ.ย.2558 09.00น.-12.00น. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล