แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑ / ๒๕๕๘
 
1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
2. การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร

3. ประชาสัมพันธ์

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. วิธีพฒนาบุคลากร
6. เล่ม (หลักฐานและเนื้อหา)
7. สรุปผลการฝึกอบรม

8. ติดตามผลการฝึกอบรม