กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

  chatcharee1
ชื่อ : นางสาวชัชรี นิยโมสถ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 099 3295151


baifern 
ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

   

    
preview
                   
ชื่อ : นางสาวปิยาภรณ์ เกิดธรรม
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (พนักงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

chalit
ชื่อ : นายชลิช  คงพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 dumrung
ชื่อ : นายดำรงค์ อุทธา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

joe

 

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ขันท่าจีน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
nakarin1
ชื่อ : นายนครินทร์  ครุฑรอด
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
toe
ชื่อ : นายชิษณุชา  เปล่งใส
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :