nok.jpg - 45.73 KB
ชื่อ : นางสามสมภัสสร วงษ์แสง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 062 2539291

 

tanutchaya 
ชื่อ : นางสาวธนัชญา แก้วไทรแย้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

 

toon.jpg - 50.05 KB
ชื่อ : นางจรัญญา คชประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ นามบุตรดี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :