ร่างการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และ ระบบกำลังคน