ข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน covid 19

 

 

covid19

ผู้มาติดต่อราชการ ข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ เจ้าหน้าที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid 19 ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานทุกเช้า

2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง (ผู้มาติดต่อราชการไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามเข้าสำนักงานโดยเด็ดขาด)

3. ก่อนเข้าสำนักงานให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

***ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย*** ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์
b1 sin  600090 water yut
<<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

 

 

                     

              

                                                                          

              

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป    <<รายละเอียด>>