สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (สำนักงานปศุสัตว์เขต 1)

รูปภาพถ่ายที่ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี โดย Sitthiporn J. เมื่อ 1/27/2016  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เลขที่ 8 ถนนเทศบาล 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 
โทรศัพท์ 036-211527 โทรสาร 036-211005 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รูปภาพถ่ายที่ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี โดย Teerasan S. เมื่อ 1/7/2013

อำนาจหน้าที่ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ข้อ 23
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

              1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

              3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์

              4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขึ้นในจังหวัดใด ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

              - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุง

              - พันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย

              - สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่า

              - สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              - ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

              - ด้านการปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติงาน

              - ร่วมกับ หรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น