organization chart  อำนาจและหน้าที่านปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

 
 
 1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
 2. กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ 
 3. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 4. กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
 5. กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
 6. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้สนปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 8. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางวิชาการด้านการปศุสัตว์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฯ
 1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทํา,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป
 7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ/การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) เพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า
 8. ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอํานาจ
 2. ดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ ฆ่าสัตว์และจําหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ
 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า ปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ ผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่
 2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 3. กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ กํากับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดําริ และโครงการพิเศษ
 4. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง