บริการกรมปศุสัตว์
       =>> ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
       =>> ใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน
       =>> ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
       =>> ใบรับรองสุขศาสตร์สัตว์/ซากสัตว์
       =>> ใบอนุญาตนำเข้า ขาย และผลิตอาหารสัตว์
       =>> ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
       =>> ชันสูตรโรคสัตว์
       =>> คำนวณสูตรอาหารสัตว์
       =>> จำหน่ายวัคซีน
       =>> จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหาสัตว์
       =>> การจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
       =>> ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม
       =>> ผสมเทียม
       =>> ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
                       =>> คุณภาพอาหารสัตว์
                       =>> คุณภาพยาสัตว์
                       =>> ชีววัตถุสำหรับสัตว์
                       =>> คุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์
                       =>> คุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
                       =>> ประเมินห้องปฏิบัติการ