ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

champion

buffalo