แบบสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562