วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีให้สัมภาษณ์สถานการณ์การผลิตนมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในจังหวัดสระบุรีให้กับ บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด และ Agricultural and Livestock Industries Corporation,ALIC ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลการผลิต นำเข้านม และผลิตภัณฑ์นมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวรายงานและตีพิมพ์ลงในนิตยสารขององค์กร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศญี่ปุ่น