วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือแปลงใหญ่จังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธี มีเกษตรเข้ารับมอบ จำนวน 25 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 11 07 2562