สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
 
ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้สนปศุสัตว์ภายในจังหวัด
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางวิชาการด้านการปศุสัตว
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฯ
1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทํา,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
 3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คําปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป
 7 จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ/การเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) เพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า
8. ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอํานาจ
2. ดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจําหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า
ปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ กํากับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดําริ และโครงการพิเศษ
4. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง