กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

  chatcharee1
ชื่อ : นางสาวชัชรี นิยโมสถ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 099 3295151


baifern 
ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

   

    
preview
                   
ชื่อ : นางสาวปิยาภรณ์ เกิดธรรม
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (พนักงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

chalit
ชื่อ : นายชลิช  คงพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 dumrung
ชื่อ : นายดำรงค์ อุทธา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

joe

 

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ ขันท่าจีน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
nakarin1
ชื่อ : นายนครินทร์  ครุฑรอด
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
toe
ชื่อ : นายชิษณุชา  เปล่งใส
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

  

 

nut
ชื่อ : นายณัฐ  สวาสดิ์รัตน์ 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสััตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

tanat.jpg - 27.50 KB
ชื่อ : นายทะเนตร แสนพงษ์
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ชำนาาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 

 

48418567 2236838006584906 1224038165799501824 n
ชื่อ : นางจุไรรัตน์ สิงหนาท
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

malee
ชื่อ : นางสาวมาลี  ฟักเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
supranee
ชื่อ : นางสาวสุประวีณ์  ทองโสภณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
wiravat
ชื่อ :นายวิรวัฒน์ แก้วดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
sukchai
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย  อยู่ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

nakorn
ชื่อ : นายณกรณ์ ทินราช 
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089 4254474

 

560087
ชื่อ : นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย 
ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
preview
ชื่อ : นางเตือนใจ  ธูปแช่ม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

aujchara
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา  บุญปถัมภ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

nok.jpg - 45.73 KB
ชื่อ : นางสามสมภัสสร วงษ์แสง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 062 2539291

 

tanutchaya 
ชื่อ : นางสาวธนัชญา แก้วไทรแย้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

 

toon.jpg - 50.05 KB
ชื่อ : นางจรัญญา คชประดิษฐ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

 

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ นามบุตรดี

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

pum
ชื่อ : นางอารีรัตน์ หน่ายครบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085 6367771

 

 chavewan
ชื่อ :  นางฉวีวรรณ นาคกล่อม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

             ปฏิบัติงาน

หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

 

no images
ชื่อ :  นายอภิชาติ  เลี้ยงดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :