การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2567

     01 โครงสร้าง ((คลิก))

    02 ข้อมูลผู้บริหาร  ((คลิก))

    03 อำนาจหน้าที่  ((คลิก))

    04 ข้อมูลการติดต่อ ((คลิก))

    05 ข่าวประชาสัมพันธ์ ((คลิก))

      06 Q&A   ((คลิก))

      07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ((คลิก))

    08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ((คลิก))

    09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ((คลิก))

    010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบั้ติงานของเจ้าหน้าที่ ((คลิก))

    011. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ((คลิก))

     012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ((คลิก))

   013  E-Service  ((คลิก))

   014 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด ((คลิก))

    015 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ((คลิก))

    016 ความก้าวกน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (( คลิก))

    017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  ((คลิก))

    018 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ((คลิก))

    019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  ((คลิก))

    020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ((คลิก))

    021 การขับเคลื่อนจริยธรรม  ((คลิก))

    022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ((คลิก))

    023 ช่องทางเจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  ((คลิก))

    024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ((คลิก))

    025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ((คลิก))

    026 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ((คลิก))

     027 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift  Policy((คลิก))

     028 รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy((คลิก))

     029  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา((คลิก))

     030 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ((คลิก))

     031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ((คลิก))

      032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ((คลิก))

      033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ((คลิก))

      034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน((คลิก))

      035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ((คลิก))