แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2566

      1. ขั้นตอนการวางแผน 

          -คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

          - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

          - ไฟล์รายงานผล HRD

          - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          - วาระประชุมและรูปภาพการประชุม  

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

          - โครงการ

       3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

          - ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร             

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

          - เอกสารประกอบการบรรยาย