แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2566

      1. ขั้นตอนการวางแผน 

           -คำสั่ง

          รูปภาพการวางแผน

         - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

        - ไฟล์รายงานผล HRD

          การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -าระประชุมและรูปภาพการประชุม  

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

          - โครงการ

       3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

          -ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร             

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

         เอกสารประกอบการบรรยาย