แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565

       1. ขั้นตอนการวางแผน 

           - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

         - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

        - ฟล์รายงานผล HRD

          การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -าระประชุมและรูปภาพการประชุม  

         ภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565    

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

          -โครงการ

       3. ลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้            

        4.หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

         เอกสารประกอบการบรรยาย