วันที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล พร้อมด้วยนายณกรณ์ ทินราช หัวหน้ากลุ่มยุุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายไมตรี กสิบุตร ปศุสัตว์อำเภอวังม่วง  นางสาวฑิตยาพร ธุระภารพิสัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ   (แปลงใหญ่) อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดการพัฒนาเป็นฟาร์มปลอดโรคระดับB,A การส่งคืนแพะเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ การดูแลสุขภาพแพะ โดยให้กลุ่มมีความรัก ความสามัคคีและเข้าใจในหลักการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบ     ผลสำเร็จ ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐ "มั่นคง มังคั่ง ยั่งยืน  โดยสมาชิกจะเริ่มส่งคืนแพะให้กับโครงการเพื่อส่งมอบและขยายผลให้กับเกษตรกรรายใหม่ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

num             num1

 

num2           num2