วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.นสพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายณกรณ์  ทินราชหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีนายเทอดศักดิ์  จันทร์เทศ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา    และนายพิเชษฐ์  นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย ได้ร่วมกันส่งมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการร่วมมือโครงการ ส่งเสริมการผลิตเสบียงสัตว์ในท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคลังเสบียงสัตว์ของตนเอง เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 60 ราย โคประมาณ 80 ตัว กระบือประมาณ 400 ตัว แพะประมาณ 50 ตัว
 
new150     new151        new152
 
 
new153    1517284