วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทยชาญชัย จุลบโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งที่ 459/2564 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับประธานและคณะกรรมการกลุ่มแพะแปลงใหญ่ ตำบลลำสมพุง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี 

new2   new

new4     new 1