กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชีวภาพ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

one page