แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 1/2559

วันที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
19 ก.พ.2559 ๑๐.๐๐ น.

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโน

อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง