แผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2559

วันที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
26 ก.ค.59 ๑๐.๐๐น.

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน 

 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย