แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

ที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
24 กุมภาพันธ์ 2560 10.00 น.

ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี

การผลิตอาหาร TMR สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์