แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

ที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
19 กุรกฎาคม  2560

09.00 น-16.00 น.

ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี

การเขียนข่าวและการทำข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้  info graphic