แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๖๒

ที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
6 สิงหาคม  2562 

09.00 น. 

-12.00น.

ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

การขึ้นทะเบียนและการประเมินความเสี่ยงฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผ่านระบบ  E -smart plus