แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

ที่ เวลา สถานที่ หัวข้อ
25 กุมภาพันธ์ 2564

09.30-12.30 น. 

 

ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

" ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ลดความเสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยได้อย่างไร"