แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

ที่  เวลา สถานที่ หัวข้อ
  21กุรกฎาคม  2564 08.30 -12.00น. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี พระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540