แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่2/2565

ที่  เวลา สถานที่ หัวข้อ
18 กรกฎาคม 65 08.30 -12.00น. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี การใช้งานระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ DLD LIMS