แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565

ที่  เวลา สถานที่ หัวข้อ
14 มกราคม 2565 08.30 -12.00น. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี การเขียนหนังสือราชการอย่างไรให้ถูกต้อง