แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่1/2566

ที่ สถานที่ หัวข้อ
1-28 กุมภาพันธ์ 2566 www.tdga.dga.or.th ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ